Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu

Kolorowy pasek

uchwała nr XXVIII_435_13 Statut OSiR

Uchwała Nr XXVIII/435/13

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gostyniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku, Dz. U. poz. 594) w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Rada Miejska w Gostyniu uchwala statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Jednostka budżetowa zwana dalej Jednostką nosi nazwę Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyniu.

§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka Sportu i Rekreacji jest Gostyń.

2. Jednostka działa na terenie gminy Gostyń.

§ 3. Podstawę prawną funkcjonowania Jednostki stanowią:

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 roku, Dz. U. poz. 594).

3. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity z 2007 roku, Dz. U. Nr 226, poz. 1675 ze zmianami).

4. Uchwała Nr XV/118/03 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 października 2003 r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu w jednostkę budżetową.

§ 4. 1. Przedmiotem działalności Jednostki jest administrowanie obiektami oraz urządzeniami sportowymi i turystycznymi, jak również gospodarowanie nimi w tym zakresie.

2. Podstawową działalność Jednostki stanowi:

1) zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i turystycznych,

2) przygotowanie i udostępnienie obiektów dla organizatorów imprez sportowych i turystycznych,

3) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi jednostkami (instytucjami) w zakresie prawidłowej realizacji procesu wychowania fizycznego, uprawiania sportu oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej,

4) prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej.

3. Dodatkowa działalność Jednostki obejmuje:

1) udostępnianie własnych obiektów sportowych i turystycznych dla potrzeb szkolenia i dokształcania kadr (trenersko – instruktorskich, organizatorskich, sędziowskich i zawodniczych) dla potrzeb kultury fizycznej i turystyki na zlecenie zainteresowanych organizacji i instytucji,

2) organizowanie zleconych imprez w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,

3) prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego,

4) organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie sportu i turystyki,

5) udostępnianie na podstawie umowy najmu obiektu hotelarsko – gastronomicznego,

6) udostępnianie na podstawie umowy najmu lokali oraz pomieszczeń będących w administracji Ośrodka.

Rozdział II

Gospodarka finansowa

§ 5. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach publicznych.

§ 6. Jednostka może na wydzielonym rachunku gromadzić dochody własne przewidziane w ustawie o finansach publicznych i w uchwale Rady Miejskiej w Gostyniu.

§ 7. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki ponoszą dyrektor Jednostki i w zakresie mu powierzonym – główny księgowy Jednostki.

§ 8. 1. Struktura Jednostki jest podzielona na działy.

2. W Jednostce tworzy się następujące działy:

1) dział administracyjno-księgowy,

2) dział sportowy,

3) dział techniczny.

3. W Jednostce oraz w poszczególnych działach tworzy się następujące stanowiska pracy:

1) dyrektor,

2) dział administracyjno-księgowy:

a) główny księgowy,

b) księgowy,

c) referent,

d) sprzedawca biletów.

3) dział sportowy:

a) menedżer sportu,

b) referent ds. marketingu i organizacji imprez sportowych,

c) ratownik,

d) instruktor.

4) dział techniczny:

a) gospodarz obiektu,

b) pracownik zaplecza sportowego,

c) konserwator,

d) sprzątaczka.

§ 9. 1. Jednostką kieruje dyrektor, zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Gostynia.

2. Zwierzchnikiem służbowym dyrektora jest Burmistrz Gostynia.

§ 10. 1. Do zadań dyrektora Jednostki należy w szczególności:

1) reprezentowanie Jednostki na zewnątrz,

2) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Jednostki,

3) opracowywanie planów działania Jednostki i przedkładanie sprawozdań z ich

wykonania,

4) przekazywanie Burmistrzowi Gostynia informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Jednostki.

2. W stosunkach z innymi podmiotami dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Gostynia.

3. Dyrektor w imieniu Jednostki dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa

wobec pracowników Jednostki.

§ 11. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Jednostki określają przepisy odrębne.

Rozdział III

Postanowienia końcowe

§ 12. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr LI/667/06 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gostyniu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Woźniakowski

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXVIII/435/13

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie: nadania statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gostyniu.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jednostki budżetowe działają na podstawie statutu. Dotychczasowy statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu został nadany Uchwałą Nr LI/667/06 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2006 roku. Od chwili uchwalenia statutu do chwili obecnej nastąpiły zmiany w przepisach prawnych, strukturach i zadaniach Ośrodka.

Ciągły rozwój infrastruktury sportowej oraz działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyniu wymaga przekształceń organizacyjnych. Wprowadzenie zmian polegających na podziale struktury Ośrodka na działy, odzwierciedla rzeczywisty podział obowiązków i zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników.

Dlatego przyjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu jest zasadne.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Woźniakowski

Załączniki

uchwała nr XXVIII_435_13 Statut OSiR (151.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rozstrzygnięcie (274kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Gumienna
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Gumienna
Data wprowadzenia:2014-03-18 13:42:52
Opublikował:Agnieszka Gumienna
Data publikacji:2014-03-18 13:45:41
Ostatnia zmiana:2014-03-18 14:41:55
Ilość wyświetleń:1786

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij